Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem strategicznym firmy Ośrodek Pomiarów i Automatyki OPiA Serwis Sp. z o.o. jest dynamiczny rozwój i podążanie za potrzebami naszych Klientów przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stron zainteresowanych, wymagań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług w zakresie: lokalizacji uszkodzeń, prób napięciowych, naprawy i diagnostyki przewodów oraz kabli, w tym światłowodów. Badania i naprawy dielektrycznego sprzętu ochronnego, elektronarzędzi i styczników próżniowych. Posiadamy też uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie IX- urządzenia i sprzęt elektryczny: a) kable i przewody w zakresie czynności określonych w punkcie 7.4.1 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.). Stawiamy na szybkość reagowania w przypadku awarii oraz na wysoką jakość świadczonych usług przez kompetentnych i wyspecjalizowanych pracowników, wyposażonych w bogaty i specjalistyczny sprzęt i maszyny.

Nasz cel strategiczny osiągamy poprzez podejmowanie następujących działań:

  • poprawę jakości i efektywności działalności poprzez unowocześnianie stosowanych technologii i metod pracy;
  • dostarczanie wysokiej klasy, efektywnych rozwiązań najbardziej odpowiadających specyfice i potrzebom Klienta, gwarantujących osiągnięcie założonych celów oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych działań, w sposób minimalizujący niekorzystny wpływ naszej działalności na środowisko;
  • podnoszenie kwalifikacji naszych Pracowników, zachęcanie Ich do podejmowania działań i inicjatyw, które umacniają dobrą renomę naszej Firmy oraz działań doskonalących ZSZ, właściwe komunikowanie celów jakościowych, środowiskowych i dotyczących BHP;
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań klienta i stron zainteresowanych, zobowiązań dotyczących zgodności oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań i zwiększania zadowolenia klienta oraz odnoszących się do obszaru BHP i do określonych aspektów środowiskowych,
  • dążenie do ciągłej poprawy systemu BHP oraz jego wyników, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym poprzez działanie zgodne z wymaganiami prawnymi i zasadami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunkach pracy,
  • zapobieganie awariom i zanieczyszczeniom środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów w celu poprawy środowiskowych efektów działalności, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i substancjami chemicznymi, racjonalne wykorzystanie energii;
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskowego spełniający wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. W zarządzaniu procesami stosujemy zasadę systematycznego doskonalenia działań dla osiągania najlepszych wyników w odniesieniu do oferowanych usług i sprzedaży wyrobów dla naszych Klientów , bezwypadkowej pracy, stanu bezpieczeństwa pracy Pracowników, Podwykonawców i Klientów.

Deklarujemy systematyczne działania na rzecz podwyższenia jakości wykonywanych usług, kultury osobistej pracowników w celu zapobiegania przez nich zachowaniom niezgodnym z zasadami bhp i sytuacjom niebezpiecznym mogącym doprowadzić do wypadków, zranień oraz chorób zawodowych, narażaniu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia Pracowników, Klientów i innych osób odwiedzających naszą Firmę, działaniom potencjalnie szkodliwym dla środowiska lub mogącym doprowadzić do jego zanieczyszczenia.

Zobowiązujemy się do zwiększania świadomości Pracowników w zakresie: wymagań Klienta, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez szkolenia i prowadzenie otwartej polityki informacyjnej wewnątrz Firmy OPiA Serwis Sp. z o.o. oraz współudział ich przedstawicieli w określaniu celów i zadań. Zobowiązujemy się do informowania pracowników, Klientów i osób działających na rzecz Firmy OPiA-Serwis Sp. z o.o. o zagrożeniach związanych z pracą i zasad bezpiecznego jej wykonywania.

W imieniu Zarządu, deklarujemy wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki i zapewnienie środków i zasobów do realizacji przyszłych celów w tym zadań. Deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz realizację założonych celów zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji oraz kontekstem jej funkcjonowania.